Αιγιθαλίδες

By noreply@blogger.com (Elias Zia)

Αιγιθαλίδες (Aegithalidae) Οικογένεια μικρών στρουθιόμορφων πουλιών με χαρακτηριστικές μακριές λεπτές ουρές κοντά και στρογγυλεμένα φτερά, σφαιρικό σώμα, κοντό και λεπτό ράμφος. Το μήκος τους…

Η πανίδα της Ελλάδας είναι ιδιαιτέρως πλούσια για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, κάτι που οφείλεται στη γεωγραφική της τοποθέτηση στα όρια τριών ηπείρων και δύο κύριων βιογεωγραφικών περιοχών, στον πλούσιο οριζόντιο και κάθετο διαμελισμό της και στο μεγάλο εύρος των ενδιαιτημάτων που προσφέρει. Βασικό στοιχείο του πλούτου αυτού αποτελεί ο αυξημένος ενδημισμός και η γεωγραφική διαφοροποίηση των περισσοτέρων ζωικών ομάδων.

Source: http://feeds.feedburner.com/blogspot/HuuZP